STATUT STOWARZYSZENIA
Tekst jednolity po zmianach w dniu 18 marca 2006r.
zarejestrowany w KRS

statut w wersji PDF

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Ewangelizacji "AGAPE" dalej nazywane w niniejszym statucie Stowarzyszeniem.

§2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź, a terenem działania Rzeczpospolita Polska.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym poszczególnych państw.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§3.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie Ruchu "Światło-Życie" oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w realizacji idei Ks. Franciszka Blachnickiego „Nowy Człowiek – Nowa Wspólnota – Nowa Kultura”.

§4.

Stowarzyszenie realizuje powyższy cel we współpracy z Ruchem "Światło-Życie" i Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. w szczególności poprzez:
1) pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu ewangelizacji wszystkich środowisk społecznych,
2) organizowanie inicjatyw na rzecz odnowy moralnej wszystkich środowisk społecznych,
3) wspieranie materialne działalności ewangelizacyjnej,
4) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowo-wychowawczej oraz organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
5) organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania nałogom i patologiom społecznym, a zwłaszcza alkoholizmowi,
6) współorganizowanie i prowadzenie działalności formacyjnej na rzecz budowy i umacniania małżeństwa i rodziny, zwłaszcza w formie Oaz Rodzin
7) podejmowanie i animowanie dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego - działań charytatywnych,
8) kreowanie aktywnego i odpowiedzialnego zaangażowania w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze,
9) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie różnorodnych problemów społecznych,
10) działalność wydawnicza o charakterze niekomercyjnym – wydawanie książek, broszur i periodyków związanych z realizacją celu statutowego
11) gromadzenie sympatyków, sponsorów i darczyńców Ruchu Światło-Życie
12) różnorodne działania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.


Joomla templates by a4joomla