Informujemy o zbliżającym się spotkaniu członków Diecezjalnej Diakonii Jedności. Chcielibyśmy, by każdy z Was wiedział, co jest zadaniem tej ważnej diakonii.

Założenia Diecezjalnej Diakonii Jedności:

Ojciec Franciszek Blachnicki w Podręczniku ORD napisał, że „celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakonii Ruchu. Cel ten stawia wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna, wtedy może powstać jedność w Duchu”.

W szczególny sposób służy temu celowi Diakonia Jedności, dlatego wśród innych diakonii zajmuje pozycję centralną. Koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii czy środowisk Ruchu w duchu jedności.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Pierwszym i podstawowym zadaniem diakonii jedności Ruchu jest diakonia na rzecz jego samego: dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, dla jego jedności. Chodzi bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Jedność to być albo nie być naszego Ruchu, dlatego pielęgnowanie jedności musi być stałą troską diakonii jedności i wszystkich innych diakonii. (za: siedlce.oaza.pl)

 

Zaproszenie od Księdza Moderatora:

Szczęść Boże!

Uprzejmie informuję i serdecznie zapraszam na spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności, które odbędzie się 11.10. 2017 r. w Domu Ruchu na Radogoszczu. Spotkanie rozpoczniemy Eucharystią o godz. 18.

Tematem głównym spotkania będzie zapoznanie się z faktycznym stanem Ruchu w naszej Archidiecezji, omówienie problemów i potrzeb. Z tego powodu proszę, aby każdy przygotował, możliwie najpełniejszą, informację (ustnie oraz pisemnie) nt. stanu tego, co wchodzi w zakres jego odpowiedzialności, z uwzględnieniem faktycznego stanu, podejmowanych działań, problemów, trudności, planów, itd. W razie pytań proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku - ks. Marcin Majda, moderator diecezjalny

 

Statut Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” (pełny tekst - http://www.oaza.pl/statut-stowarzyszenia-diakonia-ruchu-swiatlo-zycie/):

§ 25

 1. W skład Diecezjalnej Diakonii Jedności, której przewodniczy Moderator Diecezjalny, wchodzą:
  1. Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła,
  2. moderatorzy diecezjalnych diakonii specjalistycznych,
  3. Ekonom Diecezjalny DIAKONII,
  4. przedstawiciele instytutów i stowarzyszeń opisanych w § 32, znajdujących się na terenie diecezji,
  5. osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Diecezjalną Kongregację Diakonii w liczbie przez nią określonej.
 2. Posiedzenia Diecezjalnej Diakonii Jedności zwołuje Moderator Diecezjalny.
 3. Moderator Diecezjalny jest zobowiązany do zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym, jeśli zwróci się o to co najmniej połowa członków Diecezjalnej Diakonii Jedności.
 4. Uchwały Diecezjalnej Diakonii Jedności są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy członków składu Diecezjalnej Diakonii Jedności, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 5. W posiedzeniach Diecezjalnej Diakonii Jedności może uczestniczyć moderator zakonny.

 

Joomla templates by a4joomla